Homeข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของ “ดิ แอ๊ดไวเซอร์” (“เรา”) ให้บริการคอร์สเรียนทั้งในรูปแบบเรียนสด และระบบการเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่เราให้บริการ (“บริการ”) สำหรับผู้เรียนที่ต้องการสมัครเรียน (“นักเรียน”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ ข้อตกลงฉบับนี้มีการเชื่อมโยงไปยัง ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ ซึ่ง ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ถือว่า ประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงโครงการฉบับนี้ โดยเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าสู่ระบบ ถือว่านักเรียนรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

นักเรียนจะสมัครสมาชิกได้อย่างไร

 1. นักเรียนจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เรากำหนด เพื่อดำเนินการสร้างบัญชี บันทึกข้อมูลของผู้สมัครสมาชิก และส่ง Username Password ทางอีเมล โดยเราสนับสนุนให้นักเรียนใช้รหัสผ่านที่ไม่ซ้ำและไม่เดาง่ายจนเกินไปเพื่อให้แตกต่างจากรหัสผ่านที่นักเรียนเคยใช้ในบริการอื่น ๆ
 2. นักเรียนจะรักษาอีเมล Username Password และ/ หรือรหัสผ่านของการลงทะเบียนใช้บริการไว้เป็นความลับ และจะไม่โอนสิทธิ์การใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นใด หากนักเรียนฝ่าฝืนเงื่อนไขให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยตัวของนักเรียนเองและมีผลผูกพันในทางกฎหมาย แม้ว่านักเรียนจะไม่ได้เป็นผู้ทำกิจกรรมหรือใช้งานดังกล่าวก็ตาม ซึ่งเราจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 3. นักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลบัญชีของนักเรียนให้คงความถูกต้อง สมบูรณ์ หากนักเรียนพบว่ามีการใช้ข้อมูลสมาชิกของนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสงสัยว่ามีผู้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันที
 4. นักเรียนจำเป็นต้องเข้าถึงบัญชีของนักเรียนผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น และค่าบริการในการเชื่อมต่อต่าง ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเอง ทางสถาบันไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและบริการเกี่ยวกับโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าใช้ระบบแต่อย่างใด
 5. นักเรียนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นความจริง หากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้องนักเรียนสามารถแจ้ง ทางสถาบันทราบทันทีผ่านช่องทางที่ให้บริการ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขข้อมูลของนักเรียนให้ถูกต้อง โดยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ทางสถาบันอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติมในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ
 6. เพื่อช่วยให้นักเรียนใช้ข้อมูล Username Password ในการการยืนยันตัวตนและการเข้าสู่ระบบเดียวกันเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On) ซึ่งใช้ข้อมูลที่นักเรียนให้ไว้กับสถาบันในการลงทะเบียนสมัครเรียนผ่านเว็บบราว์เซอร์ โดยนักเรียนสามารถเลือกใช้บัญชีที่นักเรียนเป็นสมาชิกเพื่อสร้างและจัดการบัญชี ซึ่งรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ ช่องทางที่สถาบันเข้าร่วมได้
 7. นักเรียนตกลงว่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ อินเทอร์เน็ต (Electronic/ internet transactions) ที่ได้
  มีการประมวลผลและดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยผ่านทางเว็บไซต์หรือโปรแกรมที่ทางดิ แอ๊ดไวเซอร์ จัดทำขึ้นมีผลบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย และผูกพันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 

นักเรียนสามารถสมัครสมาชิกกับเราได้หรือไม่

 1. บริการของ ดิ แอ๊ดไวเซอร์ เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการด้านการศึกษา เราจึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน และเรามั่นใจว่าบริการที่เราพัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน การสอบ การพัฒนาความรู้ของนักเรียน ซึ่งแม้การสมัครเรียนเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองตามกฎหมายก็ตาม แต่เราแนะนำว่าการที่นักเรียนจะเข้ารับบริการนั้นควรต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำ ควบคุมดูแลและขออนุญาตจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนสมัครใช้บริการ
 2. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ จะอำนวยความสะดวกตามความต้องการของนักเรียน เช่น การให้นักเรียนที่มีอายุตั้ง แต่ 10 – 20 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเรียนตามความต้องการของตนเอง ทั้งนี้สถาบันขอให้คำแนะนำว่า
  ผู้ปกครองควรดำเนินการตรวจสอบและสอดส่องว่าบุตรหลานของท่านสมัครเรียนกับเราด้วยความ
  เข้าใจในสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเป็นอย่างดีดังที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการบริการและประกาศ ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ
 3. ในกรณีนักเรียนมีอายุตั้งแต่ 10 – 20 ปี นักเรียนตกลงและรับรองว่าก่อนการสมัครลงทะเบียนนักเรียนได้แจ้งผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าค่าบริการแล้ว โดยนักเรียนสามารถทำการลงทะเบียนด้วยตน เองและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน โดยหากนักเรียนเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียนไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้สถาบันมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ทางธุรกิจ หรือได้รับความเสียหาย เช่น อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สถาบันมีสิทธิ์ยกเลิกการลงทะเบียนและระงับสิทธิ์ในการใช้บริการทั้งหมด และอาจดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่มีสิทธิ์เช่นนั้น
 4. ในกรณีที่นักเรียนมีอายุต่ำกว่า 10 ปี สถาบันมีสิทธิ์ขอให้ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจเป็นผู้กระทำแทนผู้เยาว์แสดงความยินยอม เพื่อใช้ในการลงทะเบียนหรือเพื่อการสมัครสมาชิก ดังนั้น ในบางกรณีเราอาจร้องขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากนักเรียนหรือผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้เยาว์ปฏิเสธในการให้ความยินยอมในเอกสารนั้น เราจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกนั้น

 

นักเรียนสามารถแบ่งปันบัญชีของนักเรียนให้คนอื่นได้หรือไม่

         บัญชีของเราไม่ควรถูกแบ่งปันให้กับใคร หากนักเรียนแบ่งปันข้อมูลสมาชิกของนักเรียนให้ผู้อื่น บุคคลนั้นอาจจะควบคุมบัญชีของนักเรียนได้ และเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริง และในทางกลับกัน นักเรียนไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการสมัครเรียนกับเราได้ เนื่องจากข้อมูลของนักเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสมาชิก และข้อมูลคอร์สเรียนที่นักเรียนได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ อาจมีผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน การประเมินผลการเรียน การออกใบรับรอง ทั้งนี้ หากนักเรียนจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอื่น นักเรียนต้องทำการยื่นคำร้องมาที่เราโดยการพิจารณาของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 เรามีเงื่อนไขการให้บริการอย่างไร

         การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงวิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์ และนักเรียนจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อ นักเรียนได้ลงทะเบียน ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแล้ว

 1. นักเรียนสามารถใช้บริการของ ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ได้เมื่อนักเรียนแสดงหลักฐานและยืนยันตัวตนตามที่สถาบันกำหนด โดยหากสถาบันตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เราจะอนุมัติให้ใช้บริการซึ่งนักเรียนจะใช้บริการของเราเพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเองเท่านั้น โดยนักเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ขาย รวมถึงติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 2. ทางสถาบันไม่รับรองผลลัพธ์หรือผลสำเร็จใด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือ ความเสียหายใด ๆ (ไม่ว่าทางธุรกิจ หรืออย่างอื่นใด) ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการมุ่งหวัง ที่จะได้รับจากการใช้บริการ ทั้งนี้ คำแนะนำใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจากเรา หรือได้รับผ่านการใช้บริการนั้น ไม่ถือว่าเป็นการรับรองหรือรับประกันการใช้บริการจากเราแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 3. การอ้างอิงข้อความและเอกสารใด ๆ ที่ได้กระทำการผ่านการใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนเอง ทั้งนี้ สถาบันไม่ถือเป็นตัวแทนของนักเรียน รวมทั้งไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อความ เอกสาร ความคิดเห็น หรือการสื่อสารใด ๆ ที่กระทำการผ่านบริการทั้งสิ้น
 4. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริการอาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องลบ ปฏิเสธ จำกัดการให้บริการ โดยสถาบันจะแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในบางกรณีเราอาจจะรวบรวมความคิดเห็น หรือคำแนะนำของนักเรียนได้ตามที่เห็นสมควร
 5. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการหากเราตรวจพบว่าการใช้บริการมีวัตถุประสงค์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเอื้อให้มีการดำเนินการอันมิชอบด้วยกฎหมายหรือซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น หรือกรณีที่นักเรียนได้สร้างความเสียหายเดือดร้อนแก่บุคคลอื่น หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค
 6. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยว กับคอมพิว เตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 7. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ จะไม่รับผิดจากการใช้บริการ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด เช่น การเกิดอันตรายใดกับระบบคอมพิวเตอร์ของนักเรียน หรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ อันเนื่องจากการกระทำของบุคคลที่สาม
 8. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ มีอำนาจในการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการใช้บริการของนักเรียน โดยการตัดสินของสถาบันถือเป็นที่สุด และในกรณีที่พบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือกระทำการทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด หรือการที่นักเรียนยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการข้างต้น สถาบันมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าว ไม่ว่าทั้ง หมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีของนักเรียน รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
  1. การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการใดที่ผิดเงื่อนไขเรื่องลิขสิทธิ์ตามที่ระบุในข้อตก ลงฉบับนี้
  2. การใช้งานที่ละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อของนักเรียน ที่ทำให้เราได้รับความเสียหาย
  3. การเผยแพร่ไวรัส, ส่งสแปม, ดักจับข้อมูล ซึ่งปรากฏเป็นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
   การเจาะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน
  4. การพยายามเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และ/ หรือระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบัน หรือบุคคลอื่น หรือทำการเขียนสคริปต์ สร้างข้อความในลักษณะที่จะแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายแก่สมาชิกรายอื่น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

 ดิ แอ๊ดไวเซอร์ มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่นักเรียนสมัครลงทะเบียนเรียนกับเรา เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการทำสัญญา การให้บริการแก่นักเรียน และต้องส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หากนักเรียนไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อหน้าที่ของสถาบันตามกฎหมาย หรืออาจทำให้สถาบันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง และ/หรือ อาจทำให้มีข้อขัดข้อง ไม่สมบูรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงเงื่อนไขในสัญญาระหว่างสถาบันกับนักเรียนได้ หรือในบางกรณีสถาบันอาจไม่สามารถอนุญาตให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการลงทะเบียนเรียน หรือยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (แล้วแต่กรณี)

อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอม โดยสถาบันจะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอม มาเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าสถาบันจะใช้ข้อมูลตามวัตถุ ประสงค์ที่สถาบันกำหนด หรือที่ได้รับความยินยอมจากนักเรียนเท่านั้น โดยในกรณีที่สถาบันจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนในลักษณะ และ/หรือ วัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับที่กำหนดใน ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้รับบริการ สถาบันจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม และประกาศให้นักเรียนทราบทางเว็บไซต์หรือมีหนังสือไปยังนักเรียนทางอีเมลเพื่ออธิบายการประมวลผลข้อมูลในลักษณะดังกล่าว

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์

 1. เนื้อหาในคอร์สเรียน ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงในบริการของเรา (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นทรัพย์สินและเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และอาจมีบางส่วนเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยการให้บริการนี้ ไม่มีส่วนใดเป็นการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน หรืออนุญาตให้ทำสำเนา ลอกเลียนแบบ อ้างสิทธิ์ จากทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในเชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่นที่จะทำให้สถาบันได้รับความเสียหายในเชิงธุรกิจ
 2. นักเรียนตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยการไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ลอกเลียน ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข เรียบเรียง ขาย มีไว้เพื่อขาย เช่า มีไว้เพื่อเช่า เสนอขาย เสนอเช่า จัดพิมพ์เนื้อหา reverse engineer รวมถึงกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบัน และจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 3. นักเรียนตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือ ซอฟท์แวร์ ปล่อย virus worm spyware computer code file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุมระบบของสถาบัน
 4. นักเรียนตกลงไม่ทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Spamming” การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่น หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างภาระให้กับเครื่องเซิฟเวอร์สำหรับให้บริการของสถาบัน

 

นักเรียนจะชำระเงินได้อย่างไร

 1. กรณีนักเรียนสมัครที่สถาบันเจ้าหน้าที่จะออก “ใบชำระเงิน” และนักเรียนสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสถาบัน
 2. ลิงก์บัตรเครดิตโดยทางเราจะออกลิงก์เพื่อให้นักเรียนชำระผ่านระบบในมือถือ 
 3. กรณีนักเรียนสมัครบนเว็บไซต์สามารถเลือกชำระเงินผ่านลิงก์บัตรเครดิต หรือ QR code
  ทั้งนี้ สำหรับกรณีการชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว สถาบันขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติอย่างน้อย 1 วันทำการ นับจากวันที่สถาบันได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
 4. นักเรียนสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
  สถาบันจะไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่นักเรียนอันเกิดจากการโอนเงินไม่ถูกต้อง

 

นโยบายคืนเงิน

 1. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าบริการในทุกกรณี

 

การต่ออายุการใช้บริการ

         ระยะเวลาในการใช้บริการ/การเรียนในแต่ละคอร์ส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แต่ละบริการ/คอร์สกำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาแล้ว นักเรียนจะไม่สามารถเข้าเรียน/ใช้บริการนั้นได้ โดยเมื่อใกล้ถึงกำหนดหมดอายุการใช้งาน สถาบันจะติดต่อนักเรียนเพื่อแจ้งเตือนให้นักเรียนทำการต่ออายุการใช้บริการได้ก่อนหมดอายุการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม นักเรียนมีหน้าที่ติดต่อกับสถาบัน เพื่อแจ้งความประสงค์การต่ออายุการใช้บริการ ดังนั้น หากสถาบันไม่ได้ติดต่อ หรือไม่สามารถติดต่อนักเรียนได้ และนักเรียนไม่สามารถต่ออายุการใช้บริการได้ทันตามกำหนดเวลา สถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนอันเป็นผลมาจากการหมดอายุการใช้บริการ

การยกเลิกการใช้บริการ

 1. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะมีอายุตลอดการเป็นสมาชิก หรือจนกว่านักเรียนจะยกเลิกการเป็นสมาชิก เว้นแต่กรณีที่บัญชีสมาชิกของนักเรียนไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันเกิน ​5 (ห้า) ปี สถาบันขอสงวนสิทธิ์ปิดบัญชีของนักเรียน โดยไม่ต้องแจ้งให้นักเรียนทราบ
 2. หากนักเรียนทำผิดเงื่อนไขในการใช้บริการในข้อใดข้อหนึ่ง สถาบันสามารถปิดบัญชีและระงับการใช้บริการของนักเรียนได้ทันที
 3. เมื่อนักเรียนยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือกรณีที่บัญชีของนักเรียนถูกปิดแล้ว สถาบันจะเก็บข้อมูลของนักเรียนไว้ 2 ปี นับถัดจากปีที่นักเรียนยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการปิดบัญชี แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต การละเมิดลิขสิทธิ์
 4. หากนักเรียนเชื่อว่าบัญชีของนักเรียนถูกยุติการใช้งานด้วยความผิดพลาดนักเรียนสามารถติดต่อ
  ได้ที่ 083-628-9191

 

ข้อจำกัดความรับผิด

         นักเรียนรับทราบว่าเป็นดุลยพินิจของสถาบันแต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงการใช้บริการของนักเรียนและ/ หรือบล็อกการเข้าถึงบริการของนักเรียน หากสถาบันพิจารณาว่านักเรียนได้ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ ขอบเขตความรับผิดชอบของสถาบันจะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่นัก เรียนได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและหรือบริการเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

          ดิ แอ๊ดไวเซอร์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการทั้งหมด หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ หรือแม้แต่ในกรณีที่มีกฎหมายใหม่เกิดขึ้น ดังนั้น กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวเมื่อเข้าใช้บริการ เราจะแจ้งให้นักเรียนทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดขึ้น และจะขอคำยินยอมจากนักเรียนในกรณีที่จำเป็นด้วยเช่นกัน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

         การระงับข้อพิพาทที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเขตอำนาจของศาลไทย โดยไม่พิจารณาถึงหลักกฎหมายขัดกัน นอกจากนี้ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ขัดแย้งกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะถูกประกาศขึ้นในอนาคต เป็นเหตุให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเช่นว่านั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับได้ หรือเป็นโมฆียะ หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดเฉพาะส่วนนั้นไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ หรือเป็นโมฆียะ หรือตกเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนที่เหลือ ซึ่งยังคงมีผลบังคับอยู่และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

การติดต่อระหว่างนักเรียนกับสถาบัน

         สถาบันจะดำเนินการติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ที่นักเรียนควรทราบผ่านช่องออนไลน์เป็นหลัก โดยหากนักเรียนมีปัญหาการใช้บริการ หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่  ดิ แอ๊ดไวเซอร์ ห้อง EZ1402 ชั้น 14 เลขที่ 215 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ โทร 083-628-9191