เจาะลึก IGCSE ESL กับ IGCSE EFL ออกสอบอะไร ต่างกันยังไงบ้าง?

IGCSE ESL EFL

หากพูดถึงข้อสอบ IGCSE ภาษาอังกฤษวิชาที่เป็นเป็นนิยมก็คงหนีไม่พ้น IGCSE ESL (English as a Second Language) และ IGCSE EFL (English as a First Language) แล้วต้องเลือกสอบกี่ตัวนะถึงจะเหมาะสมและใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ IGCSE ภาษาอังกฤษทั้ง 2 วิชานี้ออกสอบเรื่องอะไร ที่สำคัญคือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ควรสอบแค่ 1 ตัวหรือสอบทั้งคู่ดีนะ หากน้องมีคำถามนี้อยู่ในใจน้องมาถูกทางแล้วค่ะ เพราะในว่าบล็อกนี้มีคำตอบครบทุกเรื่องที่น้องต้องการทราบเกี่ยวกับการสอบ IGCSE ภาษาอังกฤษเลื่อนลงมาค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันได้เลยค่ะ

IGCSE ESL และ IGCSE EFL คืออะไร

IGCSE ESL (English as a Second Language) และ IGCSE EFL (English as a Foreign Language) เป็นการสอบรายวิชาภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ที่เรียนอยู่ในระบบ IGCSE จัดสอบโดย Cambridge International Examinations (CIE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Cambridge ในสหราชอาณาจักร

IGCSE ESL (English as a Second Language) คืออะไร:

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งเป็นวิชาบังคับที่ต้องสอบทุกคน เพื่อที่จะได้วุฒิ IGCSE โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งในทางวิชาการและสังคม ซึ่งประกอบด้วยการทดสอบทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และพูด

 

จำนวนของ Paper ที่ต้องสอบอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยปกติแล้วจะมี 2 Paper ดังนี้:

 1. Reading and Writing Paper: ประเมินทักษะการอ่านและการเขียนของน้อง ๆ รวมถึง comprehension passages, essay และอื่น ๆ ที่ประเมินความสามารถในการเข้าใจและคววามสามารถในการเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ
 2. Listening Paper: ส่วนของการฟังจะประเมินความสามารถของน้อง ๆ ในการเข้าใจคำพูดภาษาอังกฤษ โดยปกติจะประกอบด้วยสื่อเสียงที่หลากหลาย เช่น การสนทนา การสัมภาษณ์ และการนำเสนอ

นอกจาก 2 Paper หลัก ๆ นี้แล้ว อาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การทดสอบการพูด ซึ่งประเมินผ่านการทดสอบการพูดในบริบทที่กำหนด หรือการสัมภาษณ์

IGCSE EFL (English as a Foreign Language) คืออะไร:

เป็นรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เน้นทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในทวีความต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การทำงาน และการสื่อสารทางธุรกิจ ประกอบด้วยการทดสอบทักษะการอ่าน เขียน ฟัง และพูด โดยเน้นที่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง

จำนวนของ Paper ที่ต้องสอบอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่โดยปกติแล้วจะมี 3 Paper ดังนี้:

 1. Reading and Writing Paper: Paper นี้จะประเมินทักษะการอ่านและการเขียนของน้อง ๆ อาจเกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ การเขียนเรียงความ และแบบฝึกหัดการเขียนอื่น ๆ
 2. Listening Paper: การฟังจะประเมินความสามารถของน้อง ๆ ว่าเข้าใจบริบทการพูดได้ดีแค่ไหน โดยปกติแล้วจะประกอบด้วยเสียงให้ฟังดังต่อไปนี้: การสนทนา การสัมภาษณ์ และสุนทรพจน์ 
 3. Speaking Component: ในส่วนของการพูด ข้อสอบจะประเมินความสามารถของน้อง ๆ ดังนี้ การพูดโต้ตอบในบริบทต่าง ๆ การสัมภาษณ์ หรือสุนทรพจน์

โดยรูปแบบและเนื้อหาของการสอบของ IGCSE ESL และ EFL อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันและระดับของการสอบนั่นเองค่ะ เช่น หากเลือกสอบแบบ Core ข้อสอบอาจจะไม่ยากมากเท่าไหร่ แต่ก็จะมีโอกาสได้เกรดสูงสุดแค่ C เท่านั้น แต่หากเลือกสอบแบบ Extended ก็จะมีโอกาสได้เกรด A* ค่ะ

IGCSE ESL และ IGCSE EFL ต่างกันอย่างไรบ้าง?

ในส่วนนี้พี่จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เอามาเปรียบเทียบเพื่อให้น้อง ๆ เห็นความแตกต่างระหว่างข้อสอบ IGCSE ทั้ง 2 วิชานี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ โดยมี 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

Target Audience: IGCSE ESL และ IGCSE EFL เหมาะกับใครบ้าง?

IGCSE ESL EFL

IGCSE ESL เหมาะกับน้อง ๆ ที่:

 • น้องทุกคนที่เรียน IGCSE เพราะเป็นหนึ่งในวิชาบังคับ
 • น้องที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 • น้องที่พอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง
 • อยากทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

IGCSE EFL เหมาะกับน้อง ๆ ที่:

 • น้องที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
 • น้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว
 • อยากทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบริบทต่างๆ มากกว่าการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Language Skills: IGCSE ESL และ IGCSE EFL ทดสอบด้านไหนบ้าง?

IGCSE ESL EFL

IGCSE ESL เน้นทดสอบทักษะ:

 • เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • เน้นทั้งการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

IGCSE EFL เน้นทดสอบทักษะ:

 • เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการเดินทาง การทำงาน และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
 • เน้นการประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและเชิงวิชาการ
 • ต้องวิเคราะห์โครงสร้าง และตีความทางภาษา

Test Topics: ความแตกต่างของหัวข้อออกสอบ IGCSE ESL และ IGCSE EFL

IGCSE ESL EFL

หัวข้อออกสอบ IGCSE ESL:

 • Everyday Situations
 • Social and Cultural Issues
 • Communication and Media
 • Narrative and Descriptive Writing
 • Formal and Informal Language

หัวข้อออกสอบ IGCSE EFL:

 • Travel and Tourism
 • Business and Work
 • Socializing
 • Cultural Awareness
 • Everyday Life in English-Speaking Countries

สำหรับน้องที่เรียนอยู่ในระบบ IGCSE หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่าการสอบ IGCSE ESL แค่ตัวเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่ ทั้งนี้หากโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่ไม่มีการบังคับสอบ 2 ตัว ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ส่วนตัวของน้องเลยค่ะ หากว่าอยากเรียนต่อด้านภาษา เช่น อยากต่อนอก หรืออยากเข้าคณะ BALAC, BEC, BAS, BJM พี่แนะนำว่าสอบไปด้วยก็ดีค่ะ เพื่อที่จะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น แต่ว่าหากไม่ได้อยากเรียนต่อด้านภาษา ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบ IGCSE EFL ค่ะ เพราะพื้นฐานความรู้ของวิชา ESL เพียงแค่ตัวเดียวก็เพียงพอสำหรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว

 

ทั้งนี้ การเลือกสอบ IGCSE แต่ละวิชาขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ด้านการเรียนต่อของแต่ละบุคคล ดังนั้น การที่ไม่สอบ EFL ที่เป็นวิชาเลือก ก็ไม่ได้แปลว่าน้องใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่ง แต่อาจจะเป็นเพราะเราอยากเอาเวลาไปโฟกัสที่การทำเกรด B-A* หรือเพื่อไปฝึก IGCSE ตัวอื่น ๆ แทนนั่นเองค่ะ

 

หากน้องมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมองหาผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญข้อสอบ IGCSE ตัวจริง สามารถแอดไลน์หรือเดินทางเข้ามาที่สถาบัน The Advisor Academy ได้เลยนะคะ พี่ ๆ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาฟรี รวมถึงให้คำแนะนำด้านการสอบ IGCSE ให้น้อง ๆ พร้อมพาติวสอบเพื่อคว้าเกรดสูงอีกด้วยค่ะ