เจาะลึกหลักสูตร IB เรียนอะไรกันบ้าง

เจาะลึกหลักสูตร IB เรียนอะไรกันบ้าง

หลักสูตร IB เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 156 ประเทศทั่วโลก จึงไม่แปลกที่น้อง ๆ หลายคนสนใจเลือกเรียน เพราะใช้หลักสูตรเหมือนกันทั่วโลก ทำให้ง่ายต่อการปรับตัวเมื่อต้องย้ายไปเรียนต่อต่างประเทศ

แล้วหลักสูตร IB เรียนอะไรกันบ้าง ? มีทั้งหมดกี่ระดับ ? หลักสูตร IB เรียนวิชาอะไรบ้าง ? การเทียบวุฒิ ม.6 ด้วยหลักสูตร IB เทียบยังไง ? น้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตร IB หาคำตอบพร้อมกันได้ใน Blog นี้เลย

หลักสูตร IB คืออะไร

หลักสูตร IB (International Baccalaureate) หรือ IB program คือ หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติที่จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO) ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยมากกว่า 156 ประเทศทั่วโลก 

หลักสูตร IB คืออะไร

สำหรับการเรียนการสอนของหลักสูตร IB นั้นจะเน้นสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยโดยใช้หลักสูตรเหมือนกันทั่วโลก นั่นหมายความว่าถ้าน้อง ๆ ย้ายถิ่นฐานไปเรียนที่ต่างประเทศ น้อง ๆ ไม่ต้องปรับตัวกับการเรียนมากนัก เพราะใช้หลักสูตรเดียวกัน เนื้อหาการสอน Case Study มาจากหลาย ๆ มุมโลก ไม่อิงประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลัก ซึ่งทำให้น้อง ๆ สามารถนำคะแนนไปยื่นเข้าสอบหรือสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ

หลักสูตร IB มีทั้งหมดกี่ระดับ

หลักสูตร IB จะมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันค่ะ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และ ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ โดยจะมีความต่างกันดังนี้

ระดับต้น

หลักสูตร IB  ระดับต้น  (IB Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 12 ปี

ระดับกลาง

หลักสูตร IB  ระดับกลาง (IB Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11 – 16 ปี

ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ

หลักสูตร IB  ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme หรือ IBDP) สำหรับนักเรียนอายุ 16 – 19 ปี

หลักสูตร IB เรียนวิชาอะไรบ้าง

สำหรับหลักสูตร IB จะเรียนทั้งหมด 6 วิชาจากกลุ่มวิชาทั้งหมด 6 กลุ่ม และต้องผ่านเงื่อนไขกิจกรรมบังคับอีก 3 ตัว ดังนี้ค่ะ

 1. English Literature ภาษาและวรรณคดี เช่น Literature เพื่อศึกษาความซับซ้อน และดื่มด่ำความรุ่มรวยของภาษาในบริบทที่หลากหลาย
 2. Second Language ทักษะการใช้ภาษา เพื่อศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น สเปน ฝรั่งเศส ละติน ภาษากรีก เพื่อเข้าใจการใช้ภาษาในบริบท รวมถึงทำความเข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติผ่านการศึกษาภาษาให้มากขึ้น
 3. Individuals and Societies ปัจเจกและสังคม เพื่อฝึกการวิเคราะห์และศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมผ่านวิชาจิตวิทยา ปรัชญา เศรษฐศาสตร์ 
 4. Experimental Sciences วิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 5. Mathematics คณิตศาสตร์ เช่น วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับกลางและระดับสูง 
 6. Arts and Electives ศิลปะ เช่น ละครเวที ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี เต้นรำ เป็นต้น

นอกจากนี้น้อง ๆ ที่เรียนในหลักสูตร IB  จะต้องผ่านเงื่อนไขอีก 3 ข้อ คือ 

  • Theory of Knowledge (ToK) เป็นวิชาที่ออกแบบเพื่อทดสอบวิธีเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความเข้าใจ อารมณ์ ภาษาและเหตุผล ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ รวมถึงกฏระเบียบในแนวทางวัฒนธรรมของตนเอง และวัฒนธรรมของโลก เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และประวัติศาสตร์ โดยน้อง ๆ จะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า 100 ชั่วโมง และเขียน Essay 1,200-1,600 คำ

  • Extended Essay (EE)  เป็นการเขียนเรียงความในหัวข้อที่ตนเองสนใจ ความยาว 4,000 คำ

  • Creativity, Action, Service (CAS) เป็นกิจกรรมนอกโรงเรียนที่น้อง ๆ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม โดยจะประกอบไปด้วย

  • Creativity เป็นกิจกรรมที่ใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่

  • Active เป็นกิจกรรมเล่นกีฬา

  • Service เป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

เกณฑ์การวัดผลของหลักสูตร IB

เกณฑ์การวัดผลของหลักสูตร IB น้อง ๆ จะต้องทำคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึ่งคะแนนจะคำนวณจาก 

 • คะแนนเต็มจาก 6 กลุ่มวิชา ซึ่งแต่ละกลุ่มวิชามีคะแนนเต็ม 7 คะแนน (รวมเป็น 42 คะแนน)
 • คะแนนพิเศษอีก 3 คะแนนจากกิจกรรม (Extended Essay & Theory of Knowledge Essay)

รวมถึงน้อง ๆ ทุกคนจะต้องผ่านการประเมินกิจกรรม Creativity, Action, Service ด้วยค่ะ หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด น้อง ๆ จะได้เป็น IB Certificate แทน IB Diploma ซึ่งจะไม่สามารถใช้ในการยื่นสมัครเข้าในบางมหาวิทยาลัยได้

การเทียบวุฒิ ม.6 ด้วยหลักสูตร IB

น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตร IB  น้อง ๆ จะต้องได้รับประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน (High School Diploma) และ/หรือ ได้รับ IB Diploma หรือ IB DP Course Results ดังนี้ 

 • ได้รับ IB Diploma ที่มีผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชาและอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน และต้องผ่านการประเมิน Extended Essay (EE), Theory of Knowledge (ToK) และ Creativity, Action & Service (CAS) ตามเกณฑ์ของ International Baccalaureate Organization (IBO) หรือ

 • ได้รับ IB Diploma Course Results (IBCR) อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าเกรด 3

ทั้งนี้หากน้อง ๆ คนไหนที่ได้เรียนผ่านมาแล้วในหลักสูตร IB Diploma และสอบผ่านระดับ Higher Level โดยได้คะแนนสูงกว่า 4-5 ขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้ยกเว้นการเรียนบางวิชาในปี 1 ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถลดจำนวนวิชาเรียนลงได้ค่ะ

สรุป

หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่เน้นสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย โดยใช้หลักสูตรเหมือนกันทั่วโลก นั่นหมายความว่าถ้าน้อง ๆ ย้ายถิ่นฐานไปเรียนที่ต่างประเทศ น้อง ๆ ไม่ต้องปรับตัวกับการเรียนมากนัก เพราะใช้หลักสูตรเดียวกัน จึงไม่แปลกใจเลยที่น้อง ๆ หลายคนสนใจเรียนหลักสูตรนี้กันเยอะมาก ๆ  

การเทียบวุฒิ ม.6 ด้วยหลักสูตร IB

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนหลักสูตร IB ต้องการติวสอบ IELTS ให้เข้มข้นมากขึ้น สามารถมาเตรียมความพร้อมกับ The Advisor Academy หนึ่งในสถาบันเตรียมสอบหลักสูตรนานาชาติ (Test Preparation Center) ชั้นนำในประเทศไทยที่มีหลักสูตรติว IELTS ทั้งการปูพื้นฐานและตะลุยโจทย์แบบเจาะลึก ตรงจุด มีบริการตรวจ Essay ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนตนเองได้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ลงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู่สนามสอบ IELTS ของจริงค่ะ