เปรียบเทียบ IELTS Academic VS General training

IELTS Academic

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ทุกคน ช่วงนี้ใครกำลังหาข้อมูลการสอบ IELTS อยู่ สงสัยกันไหมคะว่า IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง เพราะแทบจะเป็นคำถามยอดฮิตที่น้อง ๆ หลายคนสงสัยเลยก็ว่าได้ เพื่อให้น้อง ๆ เลือกสอบได้ถูกประเภท วันนี้พี่เลยจะมาสรุปความเหมือนและความต่างระหว่าง IELTS Academic กับ General training แบบเข้าใจง่าย อ่านจบแล้วร้องอ๋อแน่นอน

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

IELTS Academic คืออะไร?

IELTS Academic คือ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษทางวิชาการ เพื่อทดสอบความพร้อมผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี-เอกในต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ต้องการเรียบต่อคณะอินเตอร์ในประเทศไทย และผู้ที่จะไปทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษ

ข้อสอบ IELTS Academic แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ดังนี้

 1. Listening (การฟัง) 

ตอบคำถามจากบทสนทนาและบทบรรยาย ทั้งหมด 4 ชุด ใช้เวลาในการสอบ 30+10 นาที

 1. Reading (การอ่าน) 

ตอบคำถามจากบทความยาว 3 บทความ ซึ่งเป็นบทความจากหนังสือ นิตยสาร บทวิเคราะห์ต่าง ๆ วารสาร เป็นต้น ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที

 1. Writing (การเขียน) 

ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 • ส่วนที่ 1 ให้เขียนบรรยาย หรืออธิบายตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนผัง อย่างน้อย 150 คำ ในเวลาประมาณ 20 นาที 
 • ส่วนที่ 2 ให้เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้ อย่างน้อย 250 คำ ในเวลาประมาณ 40 นาที
 1. Speaking (การพูด)

เป็นการสอบสัมภาษณ์ระหว่างผู้สอบและกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 • ส่วนที่ 1 กรรมการสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัว เช่น เรื่องครอบครัว เรื่องเรียน และสิ่งที่สนใจ เป็นต้น 
 • ส่วนที่ 2 เป็นการทดสอบการพูด โดยจะได้รับหัวข้อจากกรรมการ จากนั้นจะมีเวลาเตรียมตัว 1 นาที แล้วพูดเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับ 2 นาที และตอบคำถามทั่วไปจากสิ่งที่พูด
 • ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง ระหว่างผู้สอบและกรรมการในหัวข้อที่ได้ในส่วนที่ 2

IELTS Academic ยากไหม?

IELTS Academic ยากกว่า General training เพราะวัดทักษะขั้นสูงกว่า มีความวิชาการมากกว่า

IELTS Academic VS General training ต่างกันยังไง?

IELTS Academic VS General training ต่างกันยังไง?

เพื่อให้น้อง ๆ เห็นภาพมากขึ้นว่า IELTS Academic กับ General training ต่างกันยังไง พี่ขอแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

1. การนำคะแนนไปใช้

เริ่มด้วยประเด็นแรกกันเลยค่ะ ความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง IELTS Academic กับ General training ก็คือ จุดประสงค์การนำคะแนนไปใช้งานนั่นเอง โดยที่

 • IELTS Academic จะใช้สำหรับยื่นเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกทั่วโลก รวมทั้งยื่นสมัครงานในองค์กรที่ต้องการทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง
 • IELTS General training ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น General (ทั่วไป) จึงมักใช้คะแนนสำหรับยื่นเรียนต่อต่างประเทศระดับที่ต่ำกว่าปริญญา ยื่นขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือยื่นพอเข้าคอร์สอบรมต่าง ๆ เป็นต้น

2. เนื้อหาที่ออกสอบ

IELTS Academic กับ General training จะวัด 4 ทักษะ ทั้ง Listening (การฟัง), Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน) และ Speaking (การพูด) แต่เนื้อหาที่ออกสอบแต่ละทักษะจะมีทั้งความต่างและเหมือนกัน ดังนี้

IELTS Academic VS General training : Listening

เนื้อหาพาร์ท Listening จะมีความเหมือนกันทั้ง IELTS Academic กับ General training โดยจะมีทั้งหมด 40 ข้อ 30 นาที + 10 นาทีสำหรับเขียนคำตอบ ซึ่งข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 4 คลิปเสียงเช่นเดียวกัน ดังนี้

 1. คลิปเสียงที่ 1 : บทสนทนาระหว่างคน 2 คน ในชีวิตประจำวัน
 2. คลิปเสียงที่ 2 : บทพูดเดี่ยวของคน 1 คน ในบริบทชีวิตประจำวัน
 3. คลิปเสียงที่ 3 : บทสนทนากลุ่มคนไม่เกิน 4 คน ในบริบททางการศึกษาหรือการอบรม
 4. คลิปเสียงที่ 4 : บทพูดเดี่ยวของคน 1 คน เกี่ยวกับหัวข้อทางวิชาการ

IELTS Academic VS General training : Reading

เนื้อหาพาร์ท Reading จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 • IELTS Academic จะหนักไปทางวิชาการมากกว่า เช่น บทความวิชาการ บทวิเคราะห์ต่าง ๆ บทความประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ เป็นต้น
 • IELTS General training จะเป็นบทความทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน เช่น ใบประกาศ ใบโฆษณา นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ทั้ง IELTS Academic กับ General training พาร์ท Reading ก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ก็คือ มีจำนวน 3 บทความ และใช้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที เช่นเดียวกันค่ะ

IELTS Academic VS General training : Writing

ข้อสอบ Writing ของ IELTS Academic จะมี 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ให้เขียนบรรยาย หรืออธิบายตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนผัง 
 • ส่วนที่ 2 ให้เขียนเรียงความตามหัวข้อทางวิชาการที่กำหนดให้

ข้อสอบ Writing ของ General training จะมี 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ให้เขียนจดหมายตอบโต้สถานการณ์สมมติทั่วไป 
 • ส่วนที่ 2 ให้ขียนเรียงความจากหัวข้อที่กำหนด ซึ่งเป็นหัวข้อสถานการณ์ทั่วไป

IELTS Academic VS General training : Speaking

ข้อสอบ Speaking ของ IELTS Academic กับ General training แทบจะไม่มีความต่างเลยค่ะ โดยทั้งสองแบบจะเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้คุมสอบ ซึ่งจะเป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวน้อง ๆ เอง หรือเรื่องที่น้อง ๆ คุ้นเคย และการพูดบรรยายหัวข้อต่าง ๆ

3. อายุคะแนน

คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ทั้ง IELTS Academic กับ General training

4. ค่าสอบ

 • ค่าสอบ IELTS Academic 7,350 บาท
 • ค่าสอบ IELTS General training 7,350 บาท
สรุปความเหมือนและความต่าง IELTS Academic VS General training

สรุปความเหมือนและความต่าง IELTS Academic VS General training

หัวข้อ

IELTS Academic

IELTS General training

จุดประสงค์ในการสอบ

– ใช้เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

– สมัครงานองค์กรที่ต้องการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นสูง

– ใช้เพื่อศึกษาต่อระดับที่ต่ำกว่าปริญญา 

– สมัครงานองค์กรทั่วไป

– ยื่นขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ 

– ยื่นพอเข้าคอร์สอบรมต่าง ๆ

พาร์ท Listening (การฟัง)

ฟังบทสนทนา บทพูด บทบรรยาย 4 คลิปเสียง

พาร์ท Reading (การอ่าน)

อ่านบทความวิชาการ บทวิเคราะห์ต่าง ๆ บทความประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ เป็นต้น 

อ่านบทความทั่วไป เช่น ใบประกาศ ใบโฆษณา นิตยสาร แผ่นพับ เป็นต้น

พาร์ท Writing (การเขียน)

เขียนบรรยายตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือแผนผัง และเขียนเรียงความจากหัวข้อทางวิชาการ

การเขียนจดหมายตอบโต้สถานการณ์ทั่วไป และเขียนเรียงความจากหัวข้อสถานการณ์ทั่วไป

พาร์ท  Speaking (การพูด)

สัมภาษณ์ตัวต่อตัวและพูดบรรยายประเด็นต่าง ๆ

อายุคะแนน

2 ปี

ค่าสอบ

7,350 บาท

 

IELTS Academic กับ General training ใช้แทนกันได้ไหม?

IELTS Academic กับ General training ใช้แทนกันได้ไหม?

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการยื่นเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญา มักจะระบุชัดเจนว่าต้องการคะแนน IELTS Academic นั่นหมายความว่าน้อง ๆ จะไม่สามารถใช้คะแนน IELTS General แทนได้เด็ดขาด ในขณะเดียวกัน น้อง ๆ สามารถใช้ คะแนน IELTS Academic แทน General ได้ในบางกรณี เนื่องจากการสอบ IELTS Academic มีเนื้อหาการสอบที่ยากกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่แนะนำให้อ่านเงื่อนไขให้ละเอียด และใช้คะแนนตามที่กำหนดจะปลอดภัยกว่าค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้าง พอจะมองออกแล้วใช่ไหมคะว่า IELTS Academic กับ General training แตกต่างกันยังไง ควรสอบแบบไหน ถ้าน้อง ๆ รู้แล้วว่าตัวเองจุดประสงค์ของตัวเอง และเลือกได้แล้วว่าต้องสอบ IELTS แบบไหน ก็ลุยเตรียมสอบกันได้เลย!

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ