รวมมาให้แล้ว สอบเข้าคณะอินเตอร์ในไทย ใช้คะแนนอะไรยื่นได้บ้าง

สอบเข้าอินเตอร์


การเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่
อคณะอินเตอร์ในไทย ไม่ว่าจะสายศิลปะ, สายภาษา, สายสังคม ฯลฯ ก็ต้องใช้คะแนนสอบยื่นด้วยกันทั้งนั้น แต่เราจะต้องใช้คะแนนอะไรยื่นได้บ้าง ? คะแนน IELTS, CU-TEP และ SAT จำเป็นต้องใช้ไหม ? วันนี้พี่ ๆ ที่ The Advisor ได้รวบรวมคำตอบมาให้น้อง ๆ เรียบร้อยแล้วค่ะ เลื่อนลงเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้เลย

คะแนนสอบที่นิยมใช้ในการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ในไทย

คะแนนสอบที่นิยมใช้ในการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ในไทย
คะแนนสอบที่นิยมใช้ในการยื่นเข้าคณะอินเตอร์ในไทย มีดังนี้

1. TOEFL

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language คือ การสอบวัดผลภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการตามมาตรฐานอเมริกัน โดยจะวัดทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียน ซึ่งคะแนน TOEFL นั้นจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากการสอบ ซึ่งจุดประสงค์ในการสอบ TOEFL ก็เพื่อเอาคะแนนไปยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ

2. IELTS

การสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดย IELTS  จะเป็นการสอบวัดทักษะการฟัง พูด อ่าน และการเขียนเพื่อใช้ในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา สำหรับคะแนนสอบ IELTS จะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ และแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ค่ะ

 • การสอบการฟัง (Listening) ใช้เวลาในการสอบ 30 นาที
 • การสอบการอ่าน (Reading) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
 • การสอบการเขียน (Writing) ใช้เวลาในการสอบ 60 นาที
 • การสอบการพูด (Speaking) ใช้เวลาในการสอบ 11-14 นาที

3. CU-TEP

CU-TEP หรือ CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF ENGLISH PROFICIENCY คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งในการสอบ CU-TEP นี้จะเหมาะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติอื่น ๆ  โดยผลการสอบจะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ ซึ่ง CU-TEP  แบ่งประเภทรูปแบบการสอบดังนี้ค่ะ

 • CU-TEP คือ การทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน CU-TEP E-Testing คือ การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน 
 • CU-TEP & Speaking คือ การทดสอบเพื่อวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และเพิ่มการวัดทักษะด้านการพูด มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน 
 • CU-TEP & Speaking (E-Package) คือ การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อวัดทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน

4. CU-AAT

CU-AAT หรือ CHULALONGKORN UNIVERSITY ACADEMIC APTITUDE TEST คือ การทดสอบน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ (คณะอินเตอร์) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ โดย CU-AAT จะแบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ Math Section และ Verbal Section

5. CU-ATS

CU-ATS หรือ CHULALONGKORN UNIVERSITY APTITUDE TEST FOR SCIENCE คือ การทดสอบน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (คณะอินเตอร์) ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย CU-ATS จะมีการสอบแบบ E-Testing หรือ การจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์ (Physics Section) และ วิชาเคมี (Chemistry Section) 

6. CU-TAD

CU-TAD หรือ CHULALONGKORN UNIVERSITY TEST OF APTITUDE IN DESIGN คือ การทดสอบทักษะด้านการออกแบบ สำหรับน้อง ๆ คนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (คณะอินเตอร์) ทั้งสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

7. TU-GET

TU-GET หรือ Thammasat University General English Test คือ การสอบวัดความรู้และความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการใช้คะแนนเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ (คณะอินเตอร์) และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และวารสารศาสตร์ เป็นต้น

8. SAT

SAT คือ การทดสอบระดับมาตรฐานที่ใช้สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในไทยค่ะ ซึ่งการสอบSAT จะแบ่งรูปแบบการสอบเป็น 2 ส่วน กับ 1 ตัวเลือกเพิ่มเติม ได้แก่ 

 • Evidence-Based Reading & Writing
 • Math
 • SAT Essay (ในกรณีที่มหาวิทยาลัยต้องการคะแนนส่วนนี้)

9. ACT

ACT หรือ American College Testing Assessment คือ การสอบวัดทักษะการใช้เหตุผล วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมถึงทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาค่ะ

10. A-LEVEL

A-LEVEL หรือ Advanced Level General Certificate of Secondary Education คือ การทดสอบน้อง ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ เพื่อจะทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.6 ในไทย โดยจะมีการสอบด้วยกันทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

 • กลุ่มวิชาภาษา (Language)
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)
 • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

11. IB Diploma

IB Diploma หรือ International Baccalaureate Program คือ การสอบในหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ซึ่งจุดประสงค์ในการสอบ B Diploma ก็เพื่อใช้ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการสอบ 2 ระดับด้วยกัน คือ Standard Level และ Higher Level (HL) ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่ากับการเรียนระดับมัธยมปลายค่ะ

สรุปบทความ

international-programs-score-requirements
หากน้อง ๆ กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการ
เรียนต่อต่างประเทศ ในระดับมหาวิทยาลัย The Advisor Academy พร้อมด้วยทีมคุณครูผู้เชี่ยวชาญพร้อมพาน้อง ๆ คว้า High Score และพร้อมที่จะให้คำปรึกษา ช่วยน้อง ๆ วางแผนการเรียน เพื่อให้สามารถไปสูเป้าหมายได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สนใจปรึกษาการเรียนต่อมหาวิทยาลัยติดต่อหาพี่ ๆ ได้เลยนะคะ