อยากเรียนต่ออเมริกา ใช้คะแนนอะไรได้บ้าง มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม

อยากเรียนต่ออเมริกา ใช้คะแนนอะไรได้บ้าง มีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียม

ถ้าพูดถึงประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาติดท็อประดับโลก หนึ่งในนั้นต้องมีอเมริกาอย่างแน่นอน น้อง ๆ คนไหนมีเป้าหมายอยากไปเรียนต่ออเมริกา แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี วันนี้พี่ The Advisor ขอหยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกามาฝาก ต้องใช้คะแนนอะไร? เตรียมเอกสารอะไรบ้าง? รวมมาให้ครบ จบในบทความนี้

 

คะแนนที่สามารถใช้ยื่นเรียนต่ออเมริกา มีอะไรบ้าง?

 

คะแนนที่สามารถใช้ยื่นเรียนต่ออเมริกา มีอะไรบ้าง?

 

ก่อนตัดสินใจเรียนต่ออเมริกา แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษาเรื่องคะแนนที่ต้องใช้ยื่นสมัครสอบก่อน ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะใช้คะแนนแตกต่างกัน แต่หลัก ๆ จะประกอบไปด้วย TOEFL SAT GMAT IELTS และ GRE โดยแต่ละคะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

 

TOEFL 

TOEFL เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ต้องได้คะแนนต้องผ่านเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงจะสามารถยื่นสมัครสอบได้ ข้อสอบประกอบไปด้วย การฟัง โครงสร้างภาษา การอ่าน และการเขียน

 

SAT

SAT เป็นการทดสอบความถนัดด้านการศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการใช้เหตุและผลของวิชาคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทุกมหาวิทยาลัยในอเมริกาต้องใช้คะแนนนี้ ข้อสอบประกอบไปด้วย Evidence-Based Reading & Writing และ Mathematics

 

GMAT

GMAT เป็นการทดสอบเฉพาะสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีหลักสูตร MBA ข้อสอบจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดทักษะทางภาษา ตัวเลข การวิเคราะห์ รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์

 

IELTS

IELTS เป็นการทดสอบระดับภาษาอังกฤษที่เป็นนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาจะนิยมสอบกันมาก และมหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งก็เลือกใช้คะแนน IELTS แทนคะแนน TOEFL ซึ่งน้อง ๆ ต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะ

 

GRE

GRE เป็นการทดสอบวัดเชาว์ปัญญาในระดับบัณฑิต คะแนนนี้จะใช้ยื่นสมัครสอบในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ สังคมศึกษา วิศวกรรมศึกษา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบประกอบไปด้วย 8 สาขาวิชา ดังนี้ 1.) วิชาชีวเคมี 2.) วิชาชีววิทยา 3.) วิชาเคมี 4.) วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5.) วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ 6.) วิชาคณิตศาสตร์ 7.) วิชาฟิสิกส์ 8.) วิชาจิตวิทยา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครเข้าเรียนต่ออเมริกา

 

เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อเรียนต่ออเมริกา มีดังนี้ 

 1. ใบสมัคร
 2. ค่าสมัคร 
 3. คะแนน TOEFL or IELTS ที่ผ่านเกณฑ์ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด 
 4. คะแนนทดสอบมาตรฐาน เช่น SAT GMAT GRE ที่ผ่านเกณฑ์ตามแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
 5. ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6. เอกสารรับรองจากโรงเรียน หรือจากที่ทำงาน กรณีผู้สมัครสอบทำงานแล้ว 
 7. หนังสือรับรองการทำงานแบบเปิดผนึก โดยไม่ระบุชื่อผู้รับ 
 8. จดหมายแนะนำตัวเองให้น่าสนใจ เพื่อประกอบการพิจารณา 
 9. ประวัติโดยย่อ (Resume/CV) 
 10. ใบประกาศนียบัตร หรือเอกสารรับรองการฝึกงาน การทำงานต่าง ๆ 
 11. สำเนาหนังสือเดินทาง 
 12. จดหมายรับรองบัญชีการเงินของผู้สมัคร ที่มีรายการเดินบัญชีรายรับ-รายจ่ายมากกว่า 6 เดือน และบัญชีต้องมีหน่วยเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ พร้อมใส่ชื่อผู้สมัคร 
 13. เอกสารรับรองจากผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น พ่อแม่ ญาติ ผู้ปกครอง

 

อยากเรียนต่ออเมริกาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

การเรียนต่ออเมริกา จะเป็นเรื่องง่ายทันที ถ้าน้อง ๆ รู้วิธีการเตรียมตัวอย่างถูกต้อง 

 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่สนใจ

แต่ละมหาวิทยาลัยในอเมริกา ล้วนมีหลักสูตรการเรียนที่เหมือน หรือแตกต่างกันออกไป ดังนั้นน้อง ๆ ควรศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้เตรียมคะแนนสอบเพื่อยื่นสมัครได้อย่างถูกต้อง

 

2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น และสมัครเรียน

น้อง ๆ ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ได้แข่งขันเฉพาะคนไทย แต่เป็นการแข่งขันกับคนทั่วโลก ถ้าพลาดลืมเอกสารจำเป็นแม้แต่เอกสารเดียว อาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์ หรือเสียเวลายื่นเอกสารใหม่อีกครั้ง ดังนั้นเช็ครายละเอียดให้ดี เพราะแต่ละมหาลัยอาจขอเอกสารไม่เหมือนกันค่ะ จากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อม และศึกษาช่องทางการสมัครให้เรียบร้อย 

 

3. ยื่นขอวีซ่า

เป็นข้อที่สำคัญมาก ๆ หลังสมัครเรียนเสร็จเรียบร้อย และได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว น้อง ๆ ต้องนำใบรับรองจากมหาวิทยาลัยของอเมริกาไปยื่นขอวีซ่านักเรียนในอเมริกา โดยเตรียมเอกสารและทำตามขั้นตอนที่สถานทูตอเมริกากำหนด เอกสารส่วนใหญ่ที่ต้องใช้ คือ

 • พาสปอร์ต
 • รูปถ่าย 2×2 นิ้ว หน้าตรง เห็นใบหูทั้งสองข้าง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า DS-160
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • แบบฟอร์ม I-20
 • ใบเสร็จ/แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียม SEVIS (I-901 SEVIS payment confirmations)
 • Transcript
 • หลักฐานยืนยันการเงิน (Bank statements) หรือหลักฐานอื่น ๆ

 

4. วางแผนค่าใช้จ่าย

การสมัครสอบ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเรียนต่ออเมริกา เพราะระหว่างทางจะมีค่าใช้จ่ายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่ากิน ค่าที่อยู่ ค่าเดินทาง ค่าเทอม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเตรียมพร้อมด้านการเงินให้ดี การใช้ชีวิตในอมริกาจะได้ไม่สะดุดนั่นเองค่ะ

 

สรุปบทความ

 

แม้การเรียนต่ออเมริกา จะมีการแข่งขันสูง แต่ถ้าน้อง ๆ เรียนจบ มั่นใจได้เลยว่า สามารถนำมาต่อยอดการประกอบอาชีพในอนาคตได้แน่นอน และยังเป็นแต้มต่อในการยื่นสมัครงานที่บริษัทชั้นนำอีกด้วย ดังนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนต่ออเมริกา แนะนำให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ แต่ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศ หรืออยากติว SAT ติว IELTS เพื่อใช้ยื่นเรียนต่อ ทักมาปรึกษาพี่ The Advisor Academy ได้เลย