รวมเทคนิคและตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading

เทคนิค IELTS Reading พร้อมตัวอย่างข้อสอบ
เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจ

ข้อสอบ IELTS Reading ถือเป็นพาร์ทปราบเซียนที่หลายคนมักโอดครวญว่าทำไม่ทันมานักต่อนัก ดังนั้นใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่ ฟังทางนี้ ในบทความนี้พี่จะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading พร้อมตัวอย่างข้อสอบเพื่อพิชิตคะแนน IELTS 6.5++ เพราะนอกจากการเตรียมตัวให้ดีแล้ว การมีเทคนิคดี ๆ จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถทำข้อสอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด

โครงสร้างข้อสอบ IELTS Reading

การสอบ IELTS Reading จะมีเวลา 60 นาทีในการอ่านและตอบทั้งหมด 40 ข้อ จาก 3 บทความ แต่ละบทความจะมีประมาณ 13-14 ข้อ เรียงจากง่ายสุดไปยากสุด ซึ่งบทความต่าง ๆ ที่นำมาออกข้อสอบ IELTS Reading อาจมาจากบทความวิชาการ บทความโฆษณา บทความหนังสือพิมพ์ หรือใบปลิว โดยแต่ละบทความจะมีความยาวประมาณ 800-1,000 คำ หรือประมาณ 9-10 Paragraph ซึ่งถือว่าค่อนข้างยาวเลยค่ะ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องทำเวลา ควรใช้เวลาอ่านและตอบไม่เกิน 20 นาทีต่อ 1 บทความ

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Reading

IELTS Reading มีเวลาให้ 60 นาที กับคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ข้อที่ตอบถูกจะนับเท่ากับ 1 คะแนน คิดเป็นคะแนนดิบเต็ม 40 คะแนน และคิดเป็น IELTS Band Score 1-9 ตามคะแนนดิบ นั่นหมายความว่า ถ้าน้อง ๆ ทำ IELTS Reading ได้คะแนนเต็ม ก็จะได้ Band สูงสุดคือ IELTS band 9 ของพาร์ทนั้นไปเลยค่ะ

รูปแบบคำถาม IELTS Reading ที่ออกสอบบ่อย

รูปแบบคำถาม IELTS Reading ที่ออกสอบบ่อย

ในการสอบ IELTS Reading แต่ละครั้งน้อง ๆ อาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ โดยในวันนี้พี่จะขอนำเสนอ 6 รูปแบบที่จะพบเจอแน่นอน 100% ในพาร์ท Reading ได้แก่

1. Matching Headings Questions

ข้อสอบจะให้จับคู่ระหว่างเนื้อหาในแต่ละ Paragraph ของ Passage กับ Heading ที่โจทย์กำหนดให้ เทคนิคง่าย ๆ คือ ให้น้อง ๆ อ่าน Heading ทั้งหมดที่ข้อสอบให้มาก่อน ทำความเข้าใจ Heading แต่ละอันว่าหมายถึงว่าอะไรบ้าง แล้วนำไปจับคู่กับ Keyword หรือ Main Idea ของ Paragraph นั้น ๆ ได้

1. Matching Headings Questions

ข้อสอบจะให้จับคู่ระหว่างเนื้อหาในแต่ละ Paragraph ของ Passage กับ Heading ที่โจทย์กำหนดให้ เทคนิคง่าย ๆ คือ ให้น้อง ๆ อ่าน Heading ทั้งหมดที่ข้อสอบให้มาก่อน ทำความเข้าใจ Heading แต่ละอันว่าหมายถึงว่าอะไรบ้าง แล้วนำไปจับคู่กับ Keyword หรือ Main Idea ของ Paragraph นั้น ๆ ได้

2. Matching Paragraph Information Questions

ข้อสอบจะให้จับคู่ระหว่างเนื้อหาในแต่ละ Paragraph กับ Information ที่โจทย์กำหนดให้ อันดับแรกน้อง ๆ จะต้องหา Main Idea ของแต่ละ Paragraph เพื่อให้สามารถเลือก Information ได้ถูกต้องและง่ายขึ้น

3. Matching Sentence Endings

จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ 2 รูปแบบก่อนหน้า หากแต่เปลี่ยนจาก Heading และ Information ของ Paragraph เป็นการหา Sentence Ending หรือประโยคจบของ Paragraph ที่ต้องตรงตามเนื้อเรื่องที่ข้อสอบให้มา

4. Multiple Choices

ข้อสอบจะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ให้น้อง ๆ อ่านคำถามก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง คำตอบที่ถูกต้องมักเป็นวลีที่ไม่เหมือนในเนื้อเรื่อง แต่ความหมายยังคงไปในทิศทางเดียวกัน และถูกหลักไวยากรณ์ ดังนั้น น้อง ๆ ต้องเตรียมเรื่อง Synonym และฝึก Grammar ให้แม่น ๆ ด้วยนะ

5. True, False, Not Given

ข้อสอบจะให้ตอบว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้น ถูก ผิด หรือไม่มีข้อมูลที่จะบ่งบอกได้ สิ่งที่ควรระวัง คือ ให้อิงจากข้อมูลในเนื้อหาเท่านั้น อย่าใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการเลือกคำตอบเด็ดขาด! และถ้าน้อง ๆ พยายามหาข้อมูลแล้วแต่ไม่พบ คำตอบอาจจะเป็น Not Given ก็เป็นได้ ดังนั้นอย่าจมกับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไปนะคะ

6. Completion

ข้อสอบจะมีช่องว่างมาให้เติมคำเพื่อให้สมบูรณ์ ซึ่งจะมีทั้ง เติมคำลงในประโยคที่ไม่สมบูรณ์ เติมคำลงในตารางให้ครบถ้วน เติมคำลงในแผนภาพ เติมคำลงในสรุป เป็นต้น โดยน้อง ๆ ต้องทำความเข้าใจบทความที่ให้มา และนำคำที่เหมาะสมมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading Passage: The Benefits of Meditation

Meditation is a practice that has been used for centuries to promote mental and emotional well-being. Many people turn to meditation as a means of reducing stress and enhancing mindfulness. Research studies have shown that regular meditation can lead to improvements in concentration, emotional stability, and overall cognitive function. In addition to its mental health benefits, meditation has been associated with physical health benefits, such as lower blood pressure and improved immune system function.

 

ตัวอย่างคำถาม:

 1. What is the primary purpose of meditation, according to the passage?
 • ตัวอย่างแนวทางการตอบคำถาม: to promote mental and emotional well-being
 1. According to research studies, what improvements can result from regular meditation?
 • ตัวอย่างคำตอบ:  improvements in concentration, emotional stability, and overall cognitive function
 1. Apart from mental health benefits, what physical health benefits are associated with meditation?
 • ตัวอย่างคำตอบ: lower blood pressure and improved immune system function
 1. How long has meditation been used as a practice?
 • ตัวอย่างคำตอบ: for centuries

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading Passage: The Impact of Artificial Intelligence on Employments

Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming various industries, leading to increased efficiency and automation. While AI has the potential to create new job opportunities, there are concerns about the displacement of certain roles. Research suggests that jobs requiring routine tasks are more susceptible to automation, while those involving complex decision-making and creativity may see growth. Striking a balance between technological advancement and workforce adaptation is crucial to navigating the evolving job landscape.

 

ตัวอย่างคำถาม

 1. What is the impact of Artificial Intelligence on industries, according to the passage?
 • ตัวอย่างคำตอบ:  Leading to increased efficiency and automation.
 1. Which types of jobs are more susceptible to automation, based on research?
 • ตัวอย่างคำตอบ: Jobs requiring routine tasks.
 1. What is emphasized as crucial in navigating the evolving job landscape?
 • ตัวอย่างคำตอบ: Striking a balance between technological advancement and workforce adaptation.

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Reading Passage: The Importance of Biodiversity in Ecosystems

Biodiversity, the variety of plant and animal species in an ecosystem, plays a critical role in maintaining ecological balance. Each species contributes to the ecosystem’s health and resilience. Loss of biodiversity can lead to negative consequences, including decreased ecosystem stability and reduced ability to adapt to environmental changes. Conservation efforts are crucial in preserving biodiversity and ensuring the long-term sustainability of ecosystems.

 

ตัวอย่างคำถาม

 1. What is biodiversity, and why is it important in ecosystems?
 • ตัวอย่างคำตอบ: The variety of plant and animal species in an ecosystem; it plays a critical role in maintaining ecological balance.
 1. What negative consequences are mentioned in the passage regarding the loss of biodiversity?
 • ตัวอย่างคำตอบ: Decreased ecosystem stability; reduced ability to adapt to environmental changes.
 1. What is emphasized as crucial for preserving biodiversity in ecosystems?
 • ตัวอย่างคำตอบ: Conservation efforts.


ในการไปทำข้อสอบ IELTS Reading จริงในห้องสอบ น้อง ๆ ต้องอ่านโจทย์ให้ละเอียดนะคะ ว่าโจทย์กำหนดให้น้อง ๆ ตอบแบบไหน เช่น อาจจะให้ตอบเป็นตัวเลข หรือข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน 5 คำ ที่สำคัญเลยก็คือควรพิจารณาให้รอบคอบว่าจำเป็นต้องเขียนตัวเล็กตัวใหญ่ที่ประโยคไหน เพราะถ้าผิดแค่เรื่องนี้ก็จะไม่ได้คะแนนเลยนะคะ ว่าแม้คำตอบที่น้อง ๆ เขียนมาจะถูกต้องก็ตาม

6 เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading พิชิตคะแนน

เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading พิชิตคะแนน

IELTS Reading มีเวลาให้ 60 นาทีสำหรับอ่านและตอบข้อสอบ 40 ข้อ นั่นหมายความว่าน้อง ๆ จะมีเวลาในการทำข้อสอบแต่ละบทความไม่เกิน 20 นาทีเท่านั้น ฟังดูเหมือนยาก แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ เพราะพี่ ๆ มีเทคนิคพิชิตคะแนน IELTS Reading มาฝากกันค่ะ จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลย

1. อ่านบทความเป็นประจำ

การอ่านบทความภาษาอังกฤษเป็นประจำ ถือเป็นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS Reading ที่ดีที่สุด เพราะจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสำนวนภาษาอังกฤษ เมื่อลงสนามจริง ๆ จะสามารถอ่านได้เร็วและคล่องแคล่วขึ้น นอกจากนี้การอ่านบทความบ่อย ๆ ยังช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งคำศัพท์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ IELTS ยิ่งรู้ศัพท์มาก เวลาอ่านบทความก็จะเข้าใจได้มากขึ้น

2. ดูคำถามแล้วจึงอ่านหาคำตอบ

เทคนิคการทำ IELTS Reading ให้รวดเร็ว คือ การโฟกัสไปที่คำถามเป็นอันดับแรกว่า ว่าโจทย์ต้องการถามอะไร แล้วจึงเริ่มอ่านบทความ เมื่ออ่านบทความจะช่วยให้เจอคำตอบนั้นเร็วขึ้นและนำมาตอบเลย ไม่ต้องเสียเวลาอ่านบทความย้อนไปมาหลายครั้ง

3. Skimming และ Scanning

การอ่านเร็วเป็นประโยชน์มากสำหรับการสอบ IELTS Reading เทคนิคการอ่านเร็วที่นิยมใช้จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน นั่นก็คือ การอ่านแบบ Skimming และ Scanning 

 • การอ่านแบบ Skimming คือ การอ่านข้อความเร็ว ๆ เป็นจุด ๆ เช่น การอ่าน 2-3 ประโยคแรก แล้วข้ามไปอ่าน 2-3 ประโยคสุดท้ายของทุกย่อหน้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บใจความสำคัญ (Main Idea) ของบทความ
 • การอ่านแบบ Scanning คือ การสแกนหาคำสำคัญ โดยอ่านแบบกวาดสายตาคร่าว ๆ เร็ว ๆ เพื่อหาข้อมูลหรือ Keyword ที่น้อง ๆ ต้องการ เช่น ชื่อคน เวลา ตัวเลข สถานที่ เป็นต้น

4. ฝึกเดาคำศัพท์

แม้เราจะท่องศัพท์ไปมากแค่ไหน แต่เมื่อทำข้อสอบจริง น้อง ๆ อาจจะพบกับคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายก็ได้ เพราะคำศัพท์ในภาษาอังกฤษมีจำนวนมาก ดังนั้นการฝึกเดาคำศัพท์จากบริบท (Context Clues) จึงเป็นเทคนิคเจ๋ง ๆ ที่จะได้ให้เราพิชิตคะแนน IELTS Reading ได้ โดยให้สังเกตจากบริบทรอบ ๆ เช่น การเดาคำศัพท์จากคำที่มีความหมายใกล้เคียง (Definition Clue), การยกตัวอย่าง (Example Clue), คำที่มีความหมายตรงข้าม (Opposite Meaning), การกล่าวซ้ำ (Restatement Clue) หรือการเปรียบเทียบ (Comparison) เป็นต้น

5. ข้ามข้อที่ยังไม่มั่นใจ

ถ้าน้อง ๆ เจอโจทย์ข้อไหนที่ทำไม่ได้จริง ๆ แนะนำว่าถ้าอ่านรอบนึงแล้วหาคำตอบไม่เจอ ให้ทำเครื่องหมายเอาไว้ในคำตอบที่คิดว่าเป็นไปได้ที่สุดก่อน แล้วข้ามไปทำข้ออื่น เผื่อกรณีที่เวลาเหลือค่อยกลับมาทำข้อที่ข้ามไปได้ หรือตัดสินใจเลือกคำตอบไปเลย เพื่อป้องกันเวลาไม่พอ แต่ไม่ควรใช้เวลากับข้อใดข้อหนึ่งมากเกินไป เพราะอาจจะทำไม่ทันและเสียคะแนนพาร์ท IELTS Reading ไปได้

6. ฝึกทำข้อสอบและจับเวลา

นอกจากพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษแล้ว น้อง ๆ อย่าลืมฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ และลองจับเวลาเหมือนกับการสอบจริง หรือลองทำ IELTS Mock Test ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะทำให้เรามองเห็นว่าตัวเองใช้เวลาในการทำข้อสอบไปมากน้อยเพียงใด ทำเสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ หรือมีส่วนไหนที่ทำช้าบ้าง ครั้งต่อไปจะบริหารจัดการกับเวลาเพื่อให้ทำข้อสอบ IELTS Reading ได้ทันเวลาได้

ข้อสอบ IELTS Reading เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่มีความท้าทาย การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นน้อง ๆ อย่าลืมลองนำเทคนิคที่พี่นำมาฝากไปปรับใช้ และลองฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ รับรองว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนสอบที่มากขึ้นอย่างแน่นอน

หากน้อง ๆ คนไหนกำลังมองหาคอร์สติวหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น GED, IGCSE, IELTS, SAT ที่ The Advisor Academy มีคอร์สเรียนที่น้อง ๆ จะได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์สอนโดยตรง และมีความเชี่ยวชาญในข้อสอบหลักสูตรอินเตอร์โดยเฉพาะ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรอเมริกันมาก่อน พี่ ๆ ก็พร้อมปูพื้นฐานและติวเข้มจนน้อง ๆ สอบผ่าน สนใจคอร์สเรียนติดต่อ The Advisor ได้เลยนะคะ