คะแนน GED IGCSE SAT IELTS ยื่นเข้ามหาลัย Admission

สวัสดีน้อง ๆ TCAS 66 ทุกคน วันนี้พี่ ๆ The Advisor ได้รวบรวมคะแนนเข้าคณะอินเตอร์ มหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำในรอบ Admission ปีการศึกษา 2565 อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ มาไว้ให้น้อง ๆ แล้วค่ะ น้อง ๆ สามารถดูเกณฑ์คะแนนได้ที่ตารางด้านล่างนี้เลย ข้อดีของการรู้เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของแต่ละคณะ และมหาวิทยาลัย ก็คือน้อง ๆ จะได้รู้ว่าต้องสอบอะไรบ้าง และในแต่ละข้อสอบต้องมีคะแนนขั้นต่ำเท่าไหร่ ถึงจะสอบติดคณะและมหาวิทยาลัยในฝัน

Chulalongkorn University

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย จุฬา อินเตอร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University:

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะเห็นได้ว่ามี 3 คณะหรือสาขาวิชาที่ใช้ GPAX ซึ่งก็คือ 1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ – Biotechnology (BBTech), 2. คณะเศรษฐศาสตร์ Economics (EBA) และ 3. สาขาการเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา Political and Global Studies (PGS) คณะที่ใช้ GPAX สูงสุดคือคณะ PGS ซึ่งใช้คะแนน GPAX อยู่ที่ 3.00 ส่วน BBTech และ EBA จะใช้คะแนน GPAX อยู่ที่ 2.75 

ในส่วนของคะแนน GED จะมี 4 คณะหรือสาขาวิชาที่น้อง ๆ ต้องทำคะแนนรวมขั้นต่ำให้ได้ 660 นั่นก็คือ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ International School of Engineering (ISE), 2. BBTech, 3. EBA และ 4. คณะอักษรศาสตร์ Language and Culture (BALAC) 

ถ้าสังเกตดี ๆ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าคณะ ISE เป็นคณะเดียวที่ต้องการคะแนน GED ขั้นต่ำ 165 คะแนนขึ้นไปของทุกรายวิชา ในขณะที่คณะหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการคะแนน GED ขั้นต่ำ 145 คะแนนขึ้นไปของทุกรายวิชา และไม่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ

ในส่วนของ English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ สามารถยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IELTS, TOEFL, CUTEP หรือ Duolingo English Test จากตารางน้อง ๆ จะเห็นได้ว่า คณะ BALAC มีเกณฑ์คะแนนในส่วนของ IELTS, TOEFL, และ Duolingo สูงที่สุด นั่นก็คือ IELTS Overall Band 7.0 ขึ้นไป, TOEFL 95 คะแนนขึ้นไป, และ Duolingo 115 คะแนนขึ้นไป สาเหตุที่คณะนี้ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษสูงที่สุดเป็นเพราะว่า น้อง ๆ จะต้องเรียนภาษาและวรรณกรรมในเชิงลึก จึงจำเป็นต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีมาก ดังนั้นหากใครต้องการเข้าคณะ BALAC น้อง ๆ ต้องเตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนสูง ๆ จะได้สอบติดตั้งแต่รอบแรกค่ะ

ในส่วนของคณะหรือสาขาวิชาที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงรองจาก BALAC ก็คือ 1. สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ Arts and Science in Integrated Innovation (Bascii), 2. บริหารธุรกิจบัณฑิต Business Administration (BBA), 3. PGS, และ 4. สาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา Joint International Psychology Program (JIPP) ซึ่งในการสมัครเข้าเรียนในทั้ง 3 คณะหรือสาขาวิชานี้ น้อง ๆ จะต้องได้คะแนน IELTS Overall Band 6.5 ขึ้นไป ในขณะที่คณะหรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกณฑ์คะแนน IELTS คือ Overall Band 6.0 ขึ้นไป 

คณะหรือสาขาวิชาที่รับคะแนน Duolingo ซึ่งเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ได้แก่ 1. ISE, 2. Bascii, 3. BBA, 4. EBA, 5. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe), และ 6. BALAC ซึ่งแต่ละคณะต้องการคะแนน Duolingo ที่แตกต่างกันออกไปไล่ตั้งแต่ 100 คะแนน จนไปถึง 115 คะแนน 

ในส่วนของ Aptitude Test หรือข้อสอบวัดความถนัด น้อง ๆ สามารถสามารถยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ เช่น SAT, CU-AAT, หรือ ACT น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าคณะ/สาขา ที่เลือกยื่นได้แค่คะแนน SAT และ CU-AAT และมีคะแนนรวมสูงที่สุด คือ 1. BBA ใช้ SAT 1,270, CU- AAT 1,200, 2. PGS ที่ใช้ SAT 1,200 3. JIPP ใช้ SAT 1,100 หรือ CU- AAT 1,030 และในส่วนของ CommDe ที่ไม่สามารถยื่นคะแนน ACT ได้นั้น น้อง ๆ น้อง ๆ สามารถยื่นคะแนน SAT หรือ CU-AAT ได้ตามคะแนนดังนี้ค่ะ SAT Math 490 และ SAT Verbal 450 หรือ CU-AAT Math 450 และ CU-AAT 400 และจะมี 1 คณะที่ไม่สามารถเลือกยื่น CU-AAT ได้ ซึ่งก็คือ Bascii 

น้อง ๆ ที่ต้องการยื่นคะแนนเข้าสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (BSAC) นอกจากคะแนน SAT Math 490 และ Verbal 500 หรือ CU-AAT Math 450 แล้ว ยังสามารถเลือกยื่น CU-ATS 380 ในวิชาเคมีได้ด้วยค่ะ และในสาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA) น้องสามารถเลือกยื่น SAT Math 750 และ Verbal 450 หรือ CU-AAT Math 550 และ Verbal 400 น้อง ๆ เลือกยื่น CU-TAD > 50 คะแนนได้ค่ะ

Thammasat University

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย ธรรมศาสตร์ อินเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University:

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกณฑ์ในส่วนของ High School Equivalence น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า มีคณะที่ใช้ GPAX อยู่ 8 คณะหรือสาขาวิชาเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ได้แก่ 1. คณะที่ใช้ GPAX 3.00 มี 2 คณะ คือ หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา British & American Studies (BAS) และ คณะวารสารศาสตร์ฯ (BJM) 2. คณะที่ใช้ GPAX 2.80 มี 1 สาขา คือ สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ Politics and International Relations (BIR) 3. คณะที่ใช้ GPAX 2.75 มี 1 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ สาขา Business English Communication (BEC) 4. คณะที่ใช้ GPAX 2.50 มี 3 คณะคือ สาขาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี Design, Business & Technology Management (DBTM), หลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE) และ ปรัชญา การเมือง เศรษฐศาสตร์ (PPE) และสุดท้าย คณะที่ใช้ GPAX 2.00 มี 1 คณะ คือ สาขาวิชาโครงการวิเทศคดีศึกษา อาเซียน-จีน (IAC) ค่ะ

เกณฑ์คะแนน GED หลาย ๆ คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ได้กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ แต่จะมีเพียง 4 คณะที่กำหนดคะแนน GED เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ก็คือ 1. BEC คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 2. BIR คะแนน GED ขั้นต่ำ 660 คะแนน 3. BAS คะแนน GED ขั้นต่ำ 640 คะแนน และ 4. DBTM คะแนน GED ขั้นต่ำ 600 คะแนน ในบางคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรายวิชาแตกต่างกัน

ในส่วนของ English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ ที่ต้องการเข้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน English Test 

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการคณะหรือสาขาวิชาอื่น ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น IELTS, TOEFL, หรือ TU- GET 

ถ้าดูจากตาราง น้อง ๆ จะเห็นว่า 3 คณะ ที่ใช้คะแนน IELTS สูงที่สุดคือ 1. คณะเศรษฐศาสตร์ Economics (BE), 2. BAS และ 3. BJM ในส่วนของ DBTM จะเป็นคณะที่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษต่ำสุด คือ IELTS Overall Band 5.0, TOELF 45 และ TU-GET 45 คะแนน ในขณะที่คณะอินเตอร์ที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะใช้เกณฑ์คะแนนทักษะภาษาอังกฤษใกล้เคียงกันนั่นก็คือคะแนน IELTS Overall Band 6.0, TOEFL 61 และ TU-GET 61 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นระหว่าง SAT หรือ GSAT ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด มี 5 คณะที่รับเฉพาะคะแนน SAT เท่านั้น คือ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP/ TEPE) ใช้ SAT Math 620/ Verbal 400, 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (UDDI) ใช้ SAT Math 420/ Verbal 350, 3. DBTM ใช้ SAT 600/ Verbal 400, 4. BAS ใช้ SAT Verbal 350 และ 5. BJM ใช้ SAT Verbal 450 

มี 1 คณะที่รับเฉพาะคะแนน GSAT นั่นก็คือคณะ BIR ซึ่งจะยื่นคะแนน GSAT 400 คะแนน

และมี 2 คณะที่ไม่ต้องยื่นคะแนนในส่วนนี้เลย ได้แก่ 1. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (BSI) และ 2. GSSE 

Mahidol University International College

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย มหิดล อินเตอร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University International College:

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าจะไม่มีการใช้ GPAX ซึ่งแปลว่า น้อง ๆ สามารถไปลุยคะแนน GED, English Test และ Aptitude Test ได้เลย โดยในส่วนคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ทุกคณะและสาขาวิชาจะกำหนดคะแนนขั้นต่ำเท่ากันคือ 660 คะแนนขึ้นไป โดยที่แต่ละรายวิชาจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่น IELTS, TOEFL หรือ Duolingo ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทุกคณะหรือสาขา จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำเท่ากันอยู่ที่ IELTS 6.0, TOEFL 69 และ Duolingo 100 คะแนนค่ะ น้อง ๆ สามารถเลือกสอบ English Test ตามที่ถนัดได้เลย 

ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ระหว่าง SAT หรือ ACT จากตาราง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดคะแนนขั้นต่ำเฉพาะ SAT Math และ ACT Math เท่านั้น จะไม่มีการใช้คะแนนในส่วนของ SAT Verbal และ ACT Verbal เลย และจะมีเพียง 2 คณะเท่านั้นที่ไม่ต้องยื่นคะแนนความถนัด คือ 1. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) และ 2. คณะศิลปศาสตรบัณฑิต (Arts) ดังนั้นถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากเข้า 2 คณะนี้ พี่แนะนำให้ไปลุยที่ GED และ English Test ให้เต็มที่เลย 

Kasetsart University

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย เกษตร อินเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University:

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของ High School Equivalency จะเห็นได้ว่า มีเพียง 2 คณะเท่านั้นที่ต้องยื่นคะแนน GPAX ซึ่งก็คือ 1. คณะเศรษฐศาสตร์ (BECon) ที่ต้องใช้ GPAX 2.25 และ 2. สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (EEBA) ที่ต้องใช้ GPAX 2.20  ส่วนคณะอื่น ๆ จะไม่ได้กำหนดให้ยื่นคะแนน GPAX ในส่วนของ GED ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่กำหนดคะแนนรวมขั้นต่ำ แต่กำหนดคะแนนขั้นต่ำรายวิชา น้อง ๆ จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้องๆ จะต้องเลือกยื่นคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ KU-EPT วิชาใดวิชาหนึ่ง น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า 3 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ IELTS สูงที่สุดคือ 1. คณะบริหารธุรกิจ (BBA) ใช้ IELTS BAND 5.5 2. BECon ใช้ IELTS BAND 5.5 และ 3. EEBA ใช้ IELTS BAND 5.0

ในส่วนของ TOFEL 3 คณะที่กกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของ TOFEL สูงสุด ได้แก่ 1. BBA คะแนน TOEFL 71 2. EEBA คะแนน TOFEL 70 และ 3. Tropical Agri คะแนน TOEFL 70

2 คณะที่กำหนดเกณฑ์ขั้้นต่ำของ KU-EPT ซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สูงสุด ได้แก่ 1. BECon คะแนน KU-EPT 60 และ 2. EEBA คะแนน KU-EPT 60 คณะ Engineering เป็นเพียงคณะเดียวที่ไม่ใช้คะแนน KU-EPT ค่ะ

ในส่วนของ Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด จะมีแค่ 3 คณะ/สาขาเท่านั้น ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ซึ่งก็คือ 1. BECon ใช้ SAT Math 530 2. EEBA ใช้ SAT Math 450 หรือ GSAT Math 450 3. Engineering ใช้คะแนนรวม SAT 1,000 (Math ขั้นต่ำ 600 คะแนน) ดูถึงตรงนี้แล้ว น้อง ๆ จะเห็นได้ว่าควรต้องเตรียมตัวติวสอบวิชาไหนกันแล้วใช่มั้ยล่ะคะ พี่ ๆ The Advisor เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ได้คะแนนตามที่ตั้งใจ และติดคณะในฝันนะคะ

Srinakharinwirot University

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อินเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University:

จากเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อง ๆ จะเห็นได้ว่า ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ได้กำหนดให้มีการยื่น GPAX แต่ในส่วนคะแนนขั้นต่ำรายวิชาของ GED น้อง ๆ จะต้องมีคะแนน GED ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนค่ะ

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะมีเพียงคณะเศรษฐศาสตร์ (BE) ที่น้อง ๆ สามารถยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ ระหว่าง IELTS, TOEFL หรือ SWU- SET อย่างใดอย่างหนึ่งได้ แต่จะมีแค่คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ที่ยื่นได้แค่คะแนน IELTS 5.0 เท่านั้นค่ะ ในส่วนของที่น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นคะแนนได้เฉพาะ IELTS หรือ TOELFL เท่านั้น คือคณะศิลปศาสตร์ (Arts) โดยที่สาขาภาษาเพื่อการสื่อสาร (Eng for Commu) จะใช้คะแนน IELTS BAND 5.0 หรือ TOEFL 61 สำหรับสาขาภาษาเพื่ออาชีพ (Eng for Career) จะใช้คะแนน IELTS BAND 4.0 หรือ TOEFL 50 ค่ะ

สำหรับคณะอินเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะไม่มีเกณฑ์คะแนนในส่วนของคะแนนความถนัด (Aptitude Test) ดังนั้น พี่แนะนำไปลุยที่ GED และ English Test ให้ได้เยอะๆนะคะ เพราะน้องจะต้องใช้คะแนนแค่ 2 ส่วนนี้เท่านั้นในการยื่น Admission 

Silpakorn University

คะแนนยื่นเข้ามหาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อินเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University:

จากตารางเกณฑ์ Admission หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของ High School Equivalence ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้กำหนดให้มีการใช้ GPAX และในส่วนคะแนนรวมขั้นต่ำของ GED ก็ไม่ได้มีเกณฑ์คะแนนรวมขั้นต่ำเช่นเดียวกันค่ะ แต่มีข้อแม้คือ ในแต่ละรายวิชาน้อง ๆ จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนนค่ะ

จากตาราง English Test หรือผลทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ น้อง ๆ สามารถเลือกยื่นได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง IELTS หรือ TOEFL โดยทุกคณะจะมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำเท่ากัน คือ IELTS 5.5 และ TOEFL 61 จะมีแค่สาขาการจัดการโรงแรม (Hotel) ที่ใช้คะแนน TOEFL 72 ค่ะ น้อง ๆ ที่ตั้งใจจะยื่นเข้าสาขาการจัดการโรงแรมต้องเช็คให้ดี ๆ นะคะ เพราะเกณฑ์ของหลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจะกำหนดออกมาเหมือนกัน ยกเว้นแค่คะแนน TOEFL ของสาขาการจัดการการโรงแรมค่ะ หากน้องคนไหน อยากเลือกยื่น TOEFL จะต้องทำคะแนนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 72 นะคะ 

Aptitude Test หรือคะแนนความถนัด น้อง ๆ ที่จะเข้า คณะบริหารธุรกิจ (BBA) ในทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีเกณฑ์ขั้นต่ำการรับ Admission ที่เท่ากัน นั่นก็คือน้อง ๆ จะต้องยื่นคะแนน SAT Verbal ขั้นต่ำที่ 450 คะแนนค่ะ 

Scroll to Top